Nederlandse Vereniging voor Patiënten met Paragangliomen, ook genaamd Glomustumoren

Welkom.
Over ons.
Paragangliomen.
Ervaringsverhalen.
Ledeninfo.
Nieuws.
Links.
Contact.
Wordt lid Steun ons.
Archief.
Privacy verklaring.
Disclaimer.
Update:
08 februari 2017

Webmaster

 Disclaimer

Auteursrecht

De Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen (NVPG) spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. De NVPG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

 

Indien en voor zover de NVPG beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de NVPG deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

 

De NVPG website, alsmede de website naar welke middels de NVPG website worden verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van de informatie op deze website welke in strijd is met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

 

Aangeboden informatie

De NVPG is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. De aangeboden informatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatie op de site wordt regelmatig gecontroleerd op actualiteit. De NVPG kan desondanks niet garanderen dat alle informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

 

Paragangliomen doen zich per individu heel verschillend voor. De gevolgen voor de één zijn heel verschillend dan bij de ander. De gepresenteerde informatie probeert zoveel mogelijk alle gevolgen in beeld te brengen die bijna nooit bij één individu zullen voorkomen. De NVPG wil met deze site algemeen geldende informatie verstrekken over paragangliomen. De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een professioneel advies.

 

Raadpleeg in alle gevallen voor vragen over uw eigen ziektebeeld uw behandelend arts of specialist.

 

De NVPG aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

 

Facebook

Zowel de open pagina als de besloten supportgroep op Facebook van de NVPG geven de persoonlijke mening en visie van de auteurs weer. Alle deelnemers schrijven op persoonlijke titel en de NVPG is dan ook niet aansprakelijk voor hun standpunten. De NVPG kan daarnaast op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de reacties van bezoekers. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijvers en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van de NVPG. De besloten supportgroep is een besloten medium. Alleen leden hebben toegang tot de groep. De NVPG kan te allen tijde naar eigen inzicht, berichten verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal, of onjuiste informatie wordt weergegeven of die promotionele dan wel commerciële teksten bevatten.

 

Links en verwijzingen naar andere sites

Paragagangliomen zijn tumoren met verschillende gezichten. Het is niet te voorkomen dat bij de beschrijving van alle medische facetten soms gebruik wordt gemaakt van op het publieke domein gepubliceerde informatie. Deze website kan, in dit kader, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. De NVPG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

 

Verwijzingen/Koppelingen naar de websites van de Nederlandse Vereniging voor patiënten met Paragangliomen (NVPG)

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de sites van de NVPG, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

 

 

Naar boven